Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voorwaarden

Om recht te hebben op bijzondere bijstand moet u niet alleen voldoen aan de 4 specifieke beoordelingsvragen, maar ook aan onderstaande algemene voorwaarden:

1. U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

U moet Nederlander zijn. Bent u geen Nederlander? Dan kunt u toch recht op bijstand hebben als u met een Nederlander gelijkgesteld kunt worden.

2. U woont én verblijft in Nederland

U moet in Nederland wonen én verblijven.
De enige uitzondering op deze regel is uw Vakantie. Afhankelijk van uw situatie mag u 4 of 13 weken in het buitenland verblijven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw recht op bijzondere bijstand.

3. U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand

Soms heeft u geen recht op bijzondere bijstand, omdat u daarvan bent uitgesloten. Bekijk of u misschien bent uitgesloten bij "Uitsluiting".

4. U heeft onvoldoende inkomen en vermogen

Als u niet voldoende inkomen en vermogen heeft om de kosten zelf te betalen, kunt u recht op bijzondere bijstand hebben. U heeft dan geen of niet voldoende draagkracht. In het algemeen geldt dat u geen draagkracht heeft als u een inkomen heeft op bijstandsniveau. De gemeente kijkt ook naar het inkomen en vermogen van uw partner.

Inkomen op bijstandsniveau? 

Inkomen op bijstandsniveau is een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering en een IOAZ-uitkering. Ook als u (parttime) werkt en niet veel verdient, kunt u een inkomen hebben op bijstandsniveau. 

Heeft u wel voldoende inkomen en vermogen? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Er wordt dan gezegd dat u wel 'draagkracht' heeft. De gemeente stelt uw draagkracht vast en kijkt daarbij naar uw inkomen en vermogen én dat van uw gezinsleden.  Zie hieronder de gemeentelijke regels over de berekening van uw draagkracht.

Welk inkomen en vermogen telt mee?

De gemeente bepaalt welk inkomen en vermogen meetelt bij de vaststelling van uw draagkracht:

Regels van ISD Brabantse Wal

Inkomen

De ISD stelt uw inkomen op dezelfde manier vast als voor de algemene bijstand. De ISD laat dus dezelfde soorten inkomen vrij. Dat gebeurt niet als u bijzondere bijstand aanvraagt voor een van die soorten inkomen.

Wat is uw maandinkomen?

In principe houdt de ISD als maandinkomen uw inkomen aan in de maand waarin u voor het eerst kosten maakte. Als u wisselende inkomsten heeft, kijkt de ISD naar het gemiddelde van het inkomen over de maand waarin u de kosten maakte en 5 maanden daarvoor.

Vermogen

Uw vermogen wordt volledig in aanmerking genomen. Bezittingen in natura die algemeen gebruikelijk zijn of die noodzakelijk zijn gelet op uw omstandigheden tellen niet mee. Ook het bij het begin van de bijstand aanwezige vermogen telt niet mee voor zover dit lager is dan de voor u geldende vermogensgrens.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag wordt niet meegeteld. De individuele inkomenstoeslag telt wel mee bij de aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

Welk deel moet u gebruiken om kosten mee te betalen?

In principe geldt dat als u een bijstandsuitkering hebt of een vergelijkbaar inkomen, u geen draagkracht in uw inkomen hebt. Het is wel mogelijk dat u een deel van uw vermogen moet gebruiken om de kosten mee te betalen. De gemeente heeft hierover het volgende bepaald:

Regels van ISD Brabantse Wal

De ISD bepaalt uw draagkracht over uw inkomen als volgt:

Inkomen

Draagkracht

Inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm Geen
Inkomen dat u heeft van 120,0001% van de bijstandsnorm tot en met 150% van de bijstandsnorm 50% van het inkomen is draagkracht
Inkomen dat u heeft vanaf 150% van de bijstandsnorm

100% van het inkomen is draagkracht

In sommige situaties telt al uw inkomen boven de bijstandsnorm mee als draagkracht. Dat is zo bij bijzondere bijstand voor de volgende kosten:

  • aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud aan personen van 18 tot 21 jaar;
  • een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen;
  • een woonkostentoeslag;
  • de administratiekosten, waarborgsom en eerste en tweede maand huur voor een woning, inrichtingskosten en duurzame gebruiksgoederen;
  • kosten van beschermingsbewind, mentorschap en curatele.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

Draagkrachtperiode

Voor de vaststelling van uw draagkracht wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen in een bepaalde periode, dus niet alleen op het moment van uw aanvraag. De gemeente bepaalt zelf hoe lang deze periode is:

Regels van ISD Brabantse Wal

Draagkracht 

De draagkracht wordt vastgesteld over een periode van 12 maanden.

De draagkracht wordt in geval van incidentele bijzondere noodzakelijke kosten in één keer in mindering gebracht op de kosten.

Bij periodieke bijzondere noodzakelijke kosten wordt de draagkracht verdeeld over de maanden waarover bijzondere bijstand is toegekend.

Wanneer er tegelijk incidentele en periodieke bijzondere noodzakelijke kosten zijn wordt de draagkracht bij voorrang verrekend met de incidentele kosten waarover bijzondere bijstand is toegekend.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

Uw draagkracht wijzigt

Als uw inkomen of vermogen in de draagkrachtperiode daalt of stijgt, kan de gemeente bepalen dat uw draagkracht wijzigt:

Regels van ISD Brabantse Wal

In principe wordt eenmaal vastgestelde draagkracht niet meer gewijzigd. De ISD doet dat alleen als uw inkomen met 10% of meer stijgt of daalt of bij een wijziging in de hoogte van de kosten waarvoor bijzondere bijstand is aangevraagd.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

Lees ook