Antwoord op vragen over het sociaal domein

Buiten behandeling of afgewezen

Houdt u zich niet aan uw verplichtingen? Dan kan de gemeente in een aantal gevallen uiteindelijk besluiten om uw aanvraag voor bijzondere bijstand niet in behandeling te nemen of af te wijzen. 

Uw aanvraag wordt niet behandeld

Als de gemeente besluit om uw aanvraag voor bijzondere bijstand niet in behandeling te nemen, dan betekent dit dat de gemeente uw aanvraag niet inhoudelijk beoordeelt.
Voordat de gemeente besluit uw aanvraag niet in behandeling te nemen, moet zij u wel in de gelegenheid hebben gesteld om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. U krijgt dan een .
De gemeente kan zelf bepalen welke termijn u krijgt om uw verplichtingen alsnog na te komen. Er zijn gemeenten die een termijn hanteren van 3 of 5 werkdagen. Andere gemeenten hanteren een termijn van 2 weken.

Voldoet u binnen deze termijn aan uw verplichtingen? Dan wordt uw aanvraag alsnog inhoudelijk door de gemeente beoordeeld.
Doet u dat niet en wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen? Dan kunt u wel opnieuw een aanvraag indienen bij de  gemeente.
Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente om uw aanvraag voor bijzondere bijstand niet te behandelen, kunt daartegen in bezwaar gaan.

Uw aanvraag wordt afgewezen

Als de gemeente uw aanvraag wel al inhoudelijk heeft bekeken, dan kan zij uw aanvraag afwijzen als u uw verplichtingen niet nakomt en de gemeente daardoor niet kan vaststellen of u voor bijstand in aanmerking komt.

Als uw aanvraag om bijzondere bijstand is afgewezen, dan kunt u wel opnieuw bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente om uw verzoek om bijzondere bijstand af te wijzen, dan kunt hiertegen in bezwaar gaan.