Antwoord op vragen over het sociaal domein

Inlichtingenplicht

Vanaf het moment dat u bijzondere bijstand aanvraagt, bent u verplicht om aan de gemeente alle inlichtingen te geven die nodig zijn om vast te stellen of u recht op bijzondere bijstand hebt. Dit wordt de inlichtingenplicht genoemd.

Als u al een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand ontvangt, dan zullen een groot deel van uw gegevens, zoals uw adres, uw leef - en woonsituatie, al bekend zijn bij de gemeente. Mocht de gemeente nog aanvullende gegevens nodig hebben, dan bent u verplicht om deze door te geven. U bent ook verplicht om wijzigingen in uw situatie door te geven zoals:

Voor meer informatie over de inlichtingenplicht bij periodieke bijzondere bijstand, kijkt u bij: "inlichtingenplicht bij algemene bijstand".

Bewijsstukken

De gemeente kan u vragen om bewijsstukken aan te leveren. Een voorbeeld van een bewijsstuk is:

  • een bankafschrift of
  • een huurovereenkomst. 

Als u bij het aanvragen nog niet alle bewijsstukken hebt, dan zal de gemeente u vragen de ontbrekende gegegevens en bewijsstukken zo snel mogelijk alsnog in te leveren. U krijgt dan een zogenaamde aanvultermijn.

Na het ontvangen van de bijzondere bijstand kan de gemeente u ook vragen om een bewijs dat u voldaan hebt aan uw bestedingsverplichting, zoals bijvoorbeeld een betalingsbewijs.

Als u de bewijsstukken niet meer hebt en door uw schuld de bewijsstukken ook niet meer kunnen worden opgevraagd, dan bent u verplicht om het op een andere manier te regelen dat de gemeente een zo goed mogelijk beeld krijgt in de belangrijke feiten en omstandigheden. De gemeente kan zelf bepalen wat er gebeurt als u bewijsstukken niet meer hebt:

Regels van ISD Brabantse Wal

Onderstaande regels gelden voor de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. Voor inwoners van Steenbergen kunnen andere regels gelden. 

Uw gemeente gaat er vanuit dat u in principe altijd over alle bewijsstukken moet kunnen beschikken, of deze zelf en voor eigen rekening, op moet kunnen vragen. Daarom leidt het niet, niet tijdig of onvolledig verstrekken van bewijsstukken in principe altijd tot:

  • Het niet behandelen van de aanvraag; of
  • Het uitstellen van de bijstandsuitkering.

Laatst bijgewerkt op 16-04-2020

De inlichtingenplicht en uw privacy

De inlichtingenplicht kan inbreuk maken op uw privacy. De gemeente moet hier rekening mee houden, maar als de inlichtingen nodig zijn voor het vaststellen van uw recht op bijstand, dan bent u toch verplicht de gegevens te verstrekken. U kunt zich dus niet met succes beroepen op uw zwijgrecht of uw recht op privacy als de gevraagde inlichtingen van belang zijn voor uw recht op bijstand.

Lees ook