Antwoord op vragen over het sociaal domein

Prestatievelden

Prestatievelden zijn onderwerpen waar de gemeente zich voor moet inzetten. De prestatievelden zijn:

  1. het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en het vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
  2. het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de deelname aan de maatschappij van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;
  3. het bieden van beschermd wonen en opvang.

Prestatieveld 1:

Bij het bevorderen van de sociale samenhang kan gedacht worden aantrekkelijke plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten. Het is bij sociale samenhang ook belangrijk dat de gemeente uw naaste omgeving, zoals familie, buren, kerkelijke verbanden of de sportvereniging stimuleert om zich in te zetten. Initiatieven vanuit de buurtbewoners zullen daarom ook vaak worden gestimuleerd door de gemeente.

Het bevorderen van mantelzorgers en vrijwilligerswerk past goed bij de gedachte van de nieuwe wet. Eerst bekijken wat u op eigen kracht of met hulp uit uw sociaal netwerk kan doen. Bij mantelzorg gaat het om hulp die verder gaat dan hulp die mensen horen te geven aan elkaar. Mantelzorg wordt ook niet geboden vanuit een hulpverlenend beroep. De gemeente is verplicht om mantelzorgers te ondersteunen en een waardering te geven ieder jaar. Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht voor anderen of voor de samenleving. Vaak wordt dit gedaan in georganiseerd verband. 

Het bevorderen van de goede toegankelijkheid van voorzieningen houdt in dat de gemeente zorgt voor een samenleving waarbij het voor mensen met beperkingen mogelijk is om op dezelfde manier deel te nemen aan de samenleving als mensen zonder een beperking. 

Prestatieveld 2

Dit prestatieveld omvat alle activiteiten van de gemeente die gericht zijn op het helpen van mensen om deel te nemen aan de maatschappij. Hierbij is het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit prestatieveld maakt met name de individuele- en algemene voorzieningen mogelijk. Met deelnemen aan de maatschappij wordt bedoeld dat iemand, ondanks zijn lichamelijke of geestelijke beperkingen, op een redelijke wijze mensen kan ontmoeten, contacten kan onderhouden, boodschappen kan doen en aan activiteiten kan deelnemen. Het is hiervoor dus ook belangrijk dat iemand zich kan verplaatsen. 

Prestatieveld 3

Het bieden van beschermd wonen kan inhouden dat de gemeente u helpt wanneer u ondersteuning nodig hebt bij het wonen. Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt.

Bij het bieden van opvang wordt er onderdak en begeleiding geboden aan mensen die de thuissituatie hebben verlaten en die zich niet alleen kunnen redden in de samenleving. Het kan zijn dat u in verband met huiselijk geweld uw thuissituatie hebt verlaten en dat u daarom opvang zoekt. Huiselijk geweld houdt in dat er geweld wordt gebruikt door familieleden, gezinsleden, partners of mantelzorgers. Het kan ook zijn dat u met een andere reden thuis bent weggegaan.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.