Antwoord op vragen over het sociaal domein

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag is bijzondere bijstand, speciaal voor de huur. Woont u in een huurwoning en heeft u een laag inkomen? Maar krijgt u geen huurtoeslag? Misschien kunt u dan woonkostentoeslag krijgen.

Bijvoorbeeld

  • als u tijdelijk dubbel huur moet betalen, omdat u kortgeleden móést verhuizen;
  • of als uw inkomen erg is gezakt, en de huur van uw woning te hoog is voor huurtoeslag. Dan moet u van de gemeente vaak wel zo snel mogelijk naar een goedkopere woning verhuizen.

Om woonkostentoeslag te krijgen moet u voldoen aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand. Soms heeft de gemeente hier nog extra voorwaarden voor.

Lees meer op:

Regels van ISD Brabantse Wal

Detentie korter dan zes maanden

Als u een alleenstaande of alleenstaande ouder bent en korter dan 6 maanden detentie moet ondergaan, dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor uw woonkosten. Als uitzondering geldt dat u geen recht op bijzondere bijstand heeft voor deze kosten als u hiervoor heeft kunnen sparen of als u een tijdelijke verhuurregeling  met familie of vrienden had kunnen treffen. Om te beoordelen of u voor deze kosten heeft kunnen sparen wordt gekeken naar uw inkomen in de periode tussen de datum dat u de detentie is opgelegd en de datum dat u daadwerkelijk in detentie gaat. De gemeente gaat ervan uit dat u in deze periode 6% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm plus 100% van het inkomen dat u heeft boven de voor u geldende bijstandsnorm, kunt sparen.

Detentie langer dan zes maanden

Als u langer dan 6 maanden detentie moet ondergaan, dan heeft u in principe alleen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van de huur tijdens de opzeggingsperiode. Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor de kosten voor het aanhouden van uw woning.

Hoogte bijzondere bijstand

De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan uw woonkosten. Onder woonkosten wordt verstaan:

  • De huur (onder woonkosten vallen niet de kosten van verzekeringen en aflossing van rente en hypotheek) en
  • Het vastrecht voor nutsvoorzieningen (energie en water) plus 20% van de voorschotnota's.

Vorm bijzondere bijstand

U krijgt de bijzondere bijstand in de vorm van een lening

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen.

Laatst bijgewerkt op 28-03-2018

Regels van ISD Brabantse Wal

Als u bent opgenomen in een inrichting, dan kunt u in principe recht hebben op bijzondere bijstand voor uw woonkosten en vaste lasten voor maximaal zes maanden. De periode van zes maanden gaat in op de dag dat uw bijstandsuitkering wordt omgezet in een bijstandsuitkering voor iemand die in een inrichting verblijft. Als uw verblijf in de inrichting langer duurt dan deze periode, dan wordt onderzocht of u nog zal terugkeren naar uw woning. Eventueel kan dan besloten worden de bijzondere bijstand nog een keer voort te zetten. 

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen.

Laatst bijgewerkt op 01-05-2015

 

Lees ook