Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ondertoezichtstelling

Een ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel. De kinderrechter bepaalt of een kind onder toezicht moet worden gesteld. Dat gebeurt als de leefsituatie waarin het kind opgroeit de gezonde ontwikkeling van het kind bedreigt. Een gezinsvoogd houdt toezicht op het kind en biedt hulp en steun aan het kind en de ouders met gezag. Als er een ondertoezichtstelling is, kan de rechter ook beslissen dat uithuisplaatsing van het kind nodig is.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.